To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Kielce
już niedostępne -

Prelegenci:

Małgorzata Mąkosa  - absolwentka prawa KUL w Lublinie. Ukończone szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, pracowniczych. Trener mediacji, patron stażystów i mediator Polskiego Centrum Mediacji.

Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna - Wykształcenie: Absolwentka Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oddział zamiejscowy we Wrocławiu; liczne kursy doszkalające, mn: Train the Trainers, Empathy and Art of Life, Social Competencies through non - violent communication, Mentoring i jego narzędzia międzykulturowe wspierające integrację imigrantów w szkołach, The artist within - Applied eMotion.Your inner clown, humor stategies and other competences. Doświadczenie zawodowe: mediator w sprawach karnych, karnych dla nieletnich i cywilnych, trener prowadzący szkolenia dla biznesu, organizacji i klientów indywidualnych, specjalista d/s zasobów ludzkich w dużej firmie produkcyjnej, specjalista d/s sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej. Obecnie: wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, mediatorka wpisana na listę mediatorów stałych SO w Łodzi w sprawach karnych(Mk48) i w sprawach karnych dla nieletnich(Mn16), mediatorka w sprawach karnych, cywilnych członkini Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów (wpisana na listę pod nr 202), trener. Działalność w zakresie mediacji: mediacje w sprawach karnych, karnych dla nieletnich i rodzinnych, udział w szkoleniu z konstruowania ugód mediacyjnych zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, współudział w przygotowaniu spotkania i prelekcja na temat konfliktu w ramach otwartego spotkania zorganizowanego dla mieszkańców w Oławy z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji (spotkanie pod hasłem: Od konfliktu do mediacji), współudział w przygotowaniu spotkania i prelekcja na temat konfliktu w ramach otwartego spotkania zorganizowanego dla mieszkańców Wielunia (spotkanie pod hasłem: Od mediacji do spokojnych Świąt),

Magdalena Grudziecka - absolwentka Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej UW (specjalność: socjologia), Zarządzania i Marketingu UW, Ddiploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie. Mediacją zajmuje się od 2002 roku. Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji karnej, nieletnich sprawców czynów karalnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2006 roku trener Polskiego Centrum Mediacji (certyfikat nr 2), współautorka programów szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych z mediacji karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, oświatowych, jak również studiów podyplomowych z zakresu mediacji. Opracowała wraz z Jerzym Książkiem projekt mediacji pracowniczych i pracowniczych wewnątrzorganizacyjnych szkoląc i superwizując mediatorów m.in. z Ministerstwa Finansów, Izb Celnych, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Prowadziła szkolenia z zakresu mediacji dla m.in. : Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, szkolenia e-learningowe dla sądownictwa 2010/2011 rok, The International Organization for Migration, UOKiK, KNF, NZSS "Solidarność" - współautorka programu mediacji pracowniczych i w sporach zbiorowych. Wykładowca akademicki z zakresu mediacji Członkini stałej grupy: AGIS Programme European Commission - Directorate for Justice and Home Affairs - mającej m.in. na celu przygotowanie programów szkoleniowych dla sędziów, prokuratorów i policji krajów Unii. Uczestniczka programu COSTA, konferencji i sympozjach naukowych w Norwegii, Mołdawii, Ukrainie, Bułgarii, Brukseli i innych krajach. Realizatorka i ekspert w projekcie Accessibility and Initiation of Restorative Justice realizowanym wspólnie z European Forum for Restarative Justice - międzynarodowej program we współpracy z 8 krajami europejskimi. Autorka publikacji z zakresu mediacji, konferencji sprawiedliwości naprawczej m.in. "Mediacja w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym)" Monografia "Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych" pod redakcją dr Damiana Gila , "Mediacja w Polsce - najlepsze praktyki", raport AGIS, European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Leuven, Belgium 2005, "Zawód mediator" - Mediacja w teorii i praktyce, red. naukowy Andrzej Gretkowski, KUL, 2009, "Mediacja jako instytucja dla osoby pokrzywdzonej" (współautorka z Jerzym Książkiem)- materiały pokonferencyjne: Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego - Ministerstwo Sprawiedliwości 2010. Od 2008 roku współodpowiedzialna warz z Jerzym Książkiem za merytoryczną redakcję kwartalnika "Mediator". Mediator Polskiego Centrum Mediacji i Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 1700 przeprowadzonych mediacji), konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje. Prowadziła mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu dla kilkunastu firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych, a także mediacje sądowe. Facylitowała spotkania w sprawie konfliktów grupowych pomiędzy związkami zawodowymi, pracownikami niezrzeszonymi, kadrą menadżerską i jednostkami nadzorczymi. Uczestniczka programu prowadzonego przez fundację Vox Humanum nt. mobbingu - w ramach programu prowadziła spotkania eksperckie z osobami czującymi się mobbingowanymi i prowadziła mediacje w tym zakresie pomiędzy mobbingowanym a mobberem, osobami czującymi się mobbingowanym a pracodawcą.


Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników

Zobacz również:

konferencje konferencje w Kielcach wydarzenia Kielce